Tài liệu thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2017/QĐ-TTg

14/01/2022
Tài liệu thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2017/QĐ-TTg ngày 31/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định thư giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Bê-la-rút về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam

Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.