Thẩm định DT Quyết định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng...

05/01/2022
Hồ sơ thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thuộc thành phố Hải Phòng, các tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa

Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.