Thẩm định dự thảo NĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TT&TT

15/11/2021
Hồ sơ thẩm định dự thảo NĐ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông