Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2019/NĐ-CP

20/10/2021
Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2019/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê.

Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.

File đính kèm