Công văn về việc báo cáo điều kiện, tiêu chuẩn của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

23/03/2020
Ngày 12/3/2020, Vụ Tổ chức cán bộ đã ban hành Công văn số 157/TCCB-CB1 đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện việc rà soát điều kiện, tiêu chuẩn của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; để đảm bảo sự thống nhất trong việc báo cáo, Vụ Tổ chức cán bộ xin gửi các biểu mẫu để các đơn vị thực hiện việc thống kê báo cáo (xin gửi kèm theo).
Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm, chỉ đạo nội dung trên và gửi báo cáo thống kê về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 29/3/2020 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ (Xin gửi bản mềm vào địa chỉ thư điện tử: huanpx@moj.gov.vn)./.