Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp năm 2019

09/01/2020
Thực hiện quy định về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần định kỳ hàng năm tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, ngày 06/01/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 24/QĐ-BTP công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2019.
Theo Quyết định số 24/QĐ-BTP, tổng số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp trong năm 2019 là 24 văn bản  (bao gồm: 21 văn bản hết hiệu lực toàn bộ[1], 03 văn bản hết hiệu lực một phần, không có văn bản ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần) thuộc các lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp (01 văn bản); Bồi thường nhà nước (03 văn bản); Dân sự - kinh tế (02 văn bản); Đăng ký giao dịch bảo đảm (01 văn bản); Kế hoạch – tài chính (03 văn bản); (Hình sự - hành chính (01 văn bản); Nuôi con nuôi (01 văn bản); Phổ biến, giáo dục pháp luật (01 văn bản); Thi hành án dân sự (06 văn bản); Trợ giúp pháp lý (03 văn bản); Xây dựng pháp luật, pháp chế (02 văn bản); Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (01 văn bản).
Quyết định số 24/QĐ-BTP có hiệu lực kể từ ngày 06/01/2020.
Quyết định số 24/QĐ-BTP và Danh mục văn bản kèm theo Quyết định này được đăng tải chi tiết tại mục Văn bản điều hành, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, tạo thuận lợi cho các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tiếp cận thông tin tại 24/QĐ-BTP phục vụ áp dụng và thi hành pháp luật./.
Cục Kiểm tra văn bản QPPL
 

[1] Gồm 01 văn bản liên quan đến 02 lĩnh vực.