Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, góp ý dự kiến Kế hoạch năm 2020

29/11/2019

Thực hiện yêu cầu của Bộ Nội vụ về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019 và đề xuất Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị đơn vị báo cáo một số nội dung sau đây:
1. Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2019
1.1. Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên của Bộ:
Đề nghị đơn vị được giao chủ trì tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Quyết định số 3168/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2019 và Quyết định số 2655/QĐ-BTP ngày 28/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2019, báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 kèm phụ lục Kế hoạch và biểu mẫu 1,2,3,15 theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.
1.2. Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 từ nguồn kinh phí nghiệp vụ, đề án, dự án, hợp tác và bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức làm công tác hộ tịch (nếu có).
1.3. Thống kê kết quả công chức, viên chức của đơn vị được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước và ngoài nước năm 2019 kèm biểu mẫu 1,2,3,15 theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.
2. Góp ý dự kiến Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020
Ngày 09/5/2019, Vụ Tổ chức cán bộ đã có Công văn số 263/TCCB-ĐTBD gửi các đơn vị thuộc Bộ về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng đầu năm, ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2019 và dự kiến Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020. Căn cứ đề nghị của các đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ đã tổng hợp, xây dựng dự kiến Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020 gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phân bổ kinh phí. Để kịp trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt Kế hoạch trong tháng 12/2019, Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị đơn vị:
2.1. Cho ý kiến bằng văn bản đối với dự kiến Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2020 được gửi kèm theo (riêng đối với đơn vị được giao chủ trì mở lớp bồi dưỡng, đề nghị đơn vị lập dự toán chi tiết từng lớp gửi Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, phối hợp Vụ Kế hoạch – Tài chính thẩm định).
2.2. Rà soát Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức của đơn vị năm 2020 đảm bảo phù hợp vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ngạch và quy hoạch cán bộ kèm biểu mẫu 4,5,6,16 theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.
Đề nghị đơn vị khẩn trương gửi Báo cáo kèm theo các Phụ lục, Biểu mẫu, Dự toán chi tiết mở lớp về Vụ Tổ chức cán bộ (kèm theo 01 bản qua thư điện tử: thuybt@moj.gov.vn) trước ngày 06/12/2019 để Vụ kịp tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.