Bảy nhiệm vụ cải cách tư pháp từ nay đến năm 2010

18/12/2006
Báo cáo về cải cách pháp luật và tư pháp tại Hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam năm 2006 diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 14-15/12, lãnh đạo Bộ Tư pháp cho biết Ban chỉ đạo cải cách tư pháp đã cụ thể hoá 7 nhiệm vụ cần phải thực hiện từ nay đến năm 2010, trong đó tập trung hoàn thiện thể chế nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp theo tinh thần Chiến lược cải cách tư pháp.

Theo đó, cơ quan chức năng nghiên cứu và sửa đổi bổ sung Luật tổ chức toà án nhân dân, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của toà án và viện kiểm sát được đổi mới theo tinh thần Chiến lược cải cách tư pháp. Trình Quốc hội ban hành Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự trên cơ sở các định hướng của Nghị quyết Trung ương 3 ( khoá VIII) và Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Luật đặc xá; Luật về dẫn độ; Luật phòng, chống khủng bố...

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các cơ quan tư pháp theo lộ trình mà Chiến lược cải cách tư pháp đã đề ra. Mục tiêu của việc xây dựng, hoàn thiện các cơ quan tư pháp trong giai đoạn 2006-2010 là lấy toà án làm trung tâm, chuẩn bị mọi điều kiện đầy đủ để từ năm 2010 thực hiện việc tổ chức hệ thống toà án theo thẩm quyền xét xử; tổ chức của các cơ quan tư pháp khác được sắp xếp phù hợp theo mô hình của toà án và phục vụ tốt cho hoạt động xét xử của toà án. Tổ chức nghiên cứu và xây dựng kế hoạch thực hiện việc tổ chức hệ thống toà án nhân dân theo tinh thần Chiến lược cải cách tư pháp để đến năm 2010 có thể triển khai thực hiện được kế hoạch này. Xây dựng mô hình tổ chức bộ máy và chức năng nhiệm vụ của Viện Kiểm sát trong tiến trình cải cách tư pháp, chuẩn bị điều kiện để sắp xếp tổ chức bộ máy của viện kiểm sát nhân dân các cấp phù hợp với đổi mới mô hình tổ chức toà án theo thẩm quyền xét xử. Nghiên cứu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện tổ chức lại các cơ quan điều tra theo hướng thu gọn đầu mối; kết hợp chặt chẽ giữa công tác trinh sát và hoạt động điều tra; đổi mới mô hình cơ quan điều tra cấp huyện phù hợp với đổi mới mô hình tổ chức toà án theo thẩm quyền xét xử sẽ được thực hiện sau năm 2010; hoàn thành việc tăng thẩm quyền điều tra của công an cấp huyện cho phù hợp với lộ trình tăng thẩm quyền xét xử của toà án nhân dân cấp huyện .

5 nhiệm vụ còn lại tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch vững mạnh; xây dựng và hoàn thiện các chế định bổ trợ tư pháp; bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất cho hoạt động của các cơ quan tư pháp; đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp; kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch.

Hơn một năm qua, Bộ Tư pháp đã đề ra 10 nhiệm vụ xây dựng thể chế và 10 đề án phục vụ công tác quy hoạch và phát triển ngành tư pháp gắn với các nhiệm vụ cải cách tư pháp./.
 

(Theo website Đảng Cộng sản)