Văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 01 năm 2013

27/03/2013
Trong tháng 01 năm 2013, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 22 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 10 Nghị định của Chính phủ, 12 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung cụ thể của các văn bản: (Xem chi tiết tại file đính kèm)