Thông báo về kết quả kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ của Bộ Tư pháp năm 2018

24/12/2018
Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 202-TB/TW ngày 26/5/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”, Công văn số 2424/BNV-CCVC ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng, và Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp phòng tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2018”, ngày 22/12/2018, Bộ Tư pháp đã hoàn thành kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ của Bộ Tư pháp năm 2018.
Kỳ thi đã được tiến hành nghiêm túc, minh bạch, khách quan. Kết quả cụ thể như sau:
I. Có 04 ứng viên dự tuyển vào 02 chức danh lãnh đạo, quản lý. Trong đó:
1. Chức danh Phó Giám đốc Học viện Tư pháp có 02 ứng viên:
- Ông Trương Thế Côn, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, Học viện Tư pháp;
- Ông Trần Minh Tiến, Trưởng phòng Phòng Đào tạo và Công tác học viên, Học viện Tư pháp.
2. Chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự có 02 ứng viên:
- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Thẩm tra viên chính Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tổng cục Thi hành án dân sự;
- Bà Văn Thị Tâm Hồng, Thẩm tra viên chính Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng cục Thi hành án dân sự.
II. Các ứng viên đã trải qua 02 phần thi: Phần thi viết và Phần thi trình bày đề án.
1. Phần thi viết: được tổ chức vào ngày 14/12/2018; cả 04 ứng viên dự tuyển đều đạt trên 50 điểm, đủ điều kiện tham dự phần thi trình bày đề án; kết quả phần thi này đã được thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và tới các ứng viên.
2. Phần thi trình bày đề án: được tổ chức vào ngày 22/12/2018; kết quả thi như sau:
- Đối với chức danh Phó Giám đốc Học viện Tư pháp:
Ông Trương Thế Côn, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ, Học viện Tư pháp: 83,5 điểm;
Ông Trần Minh Tiến, Trưởng phòng Phòng Đào tạo và Công tác học viên, Học viện Tư pháp: 75,4 điểm.
- Đối với chức danh Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Thẩm tra viên chính Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tổng cục Thi hành án dân sự: 71,8 điểm;
Bà Văn Thị Tâm Hồng, Thẩm tra viên chính Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng cục Thi hành án dân sự: 78 điểm.
Kết quả thi trình bày đề án nêu trên đã được công bố công khai ngay sau khi kết thúc phần thi này; là cơ sở để xác định người trúng tuyển, bổ nhiệm vào các chức danh thi tuyển theo đúng Quy chế tổ chức thi và chấm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ của Bộ Tư pháp năm 2018 đã được banh hành.
Trên đây là Thông cáo báo chí về kết quả kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ của Bộ Tư pháp năm 2018, Bộ Tư pháp xin thông báo./.