Thông cáo báo chí về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ của Bộ Tư pháp năm 2018

24/12/2018
Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 202-TB/TW ngày 26/5/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”, Công văn số 2424/BNV-CCVC ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng, ngày 07/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp phòng tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2018” (kèm theo Quyết định số 1297/QĐ-BTP).
 Đề án này nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của đơn vị có vị trí thi tuyển, góp phần hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp.
Căn cứ Đề án, Bộ Tư pháp và Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ của Bộ Tư pháp năm 2018 đã tích cực triển khai thực hiện các hoạt động chuẩn bị cho việc tổ chức kỳ thi tuyển đối với các vị trí đã được xác định trong Đề án, với tinh thần phát huy cao nhất tính công khai, minh bạch, khách quan, công bằng của kỳ thi. Tính đến thời điểm này, đã thực hiện được một số công việc như sau:
1. Bộ Tư pháp đã đăng tải toàn văn Đề án, Thông báo thi tuyển trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thi hành án dân sự, Trang thông tin điện tử của Học viện Tư pháp và Báo Pháp luật Việt Nam (báo giấy và báo điện tử) trong 03 số liên tiếp; có văn bản gửi Bộ, ngành, địa phương thông báo về việc thi tuyển để mở rộng, thu hút nguồn cán bộ đăng ký dự thi.
2. Ban hành Thông báo số 2246/TB-BTP ngày 21/6/2018 về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2018 đối với 03 vị trí thi tuyển: (1) Phó Giám đốc Học viện Tư pháp (phụ trách công tác bồi dưỡng cán bộ, thông tin, thư viện, tư vấn pháp luật và quản trị); (2) Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo và (3) Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự (phụ trách công tác tổng hợp, báo cáo).
Bộ Tư pháp đã thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ của các vị trí thi tuyển nêu trên, cụ thể: Đối với vị trí Phó Giám đốc Học viện Tư pháp có 02 hồ sơ đăng ký dự thi; đối với vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự có 02 hồ sơ đăng ký dự thi; đối với vị trí Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự không có hồ sơ đăng ký dự thi.
3. Ban cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đã thống nhất ý kiến:
- Không tổ chức thi tuyển vị trí Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự trong đợt này do không có người đăng ký dự thi.
- Danh sách 04 nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Học viện Tư pháp, Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo Tổng cục Thi hành án dân sự, cụ thể:
* Đối với vị trí Phó Giám đốc Học viện Tư pháp:
(1) Ông Trương Thế Côn, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ thuộc Học viện Tư pháp;
(2) Ông Trần Minh Tiến, Trưởng phòng Phòng Đào tạo và Công tác học viên, Học viện Tư pháp.
* Đối với vị trí Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo:
(1) Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Thẩm tra viên chính Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo Tổng cục Thi hành án dân sự.
(2) Bà Văn Thị Tâm Hồng, Thẩm tra viên chính Vụ Nghiệp vụ 1 Tổng cục Thi hành án dân sự;
Danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ của Bộ Tư pháp năm 2018 nêu trên đã được thông báo công khai tới các ứng viên dự tuyển theo Thông báo số 4536/TB-BTP ngày 26/11/2018 của Bộ Tư pháp.
4. Ngày 19/11/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển, Ban giám sát kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ của Bộ Tư pháp năm 2018. Trên cơ sở đó, Hội đồng thi tuyển đã tiếp tục triển khai thực hiện các công việc:
- Ban hành Kế hoạch tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ của Bộ Tư pháp năm 2018 (Kế hoạch số 4739/KH-HĐTT ngày 10/12/2018);
- Ban hành Quy chế tổ chức thi và chấm thi  tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ của Bộ Tư pháp năm 2018 (kèm theo Quyết định số 3005/QĐ-HĐTT ngày 10/12/2018);
- Thành lập các Ban giúp việc Hội đồng thi tuyển (Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi).
-  Thông báo chính thức cho các ứng viên dự tuyển về yêu cầu đối với Đề án và Phạm vi ôn thi viết đối với các vị trí thi tuyển. Các ứng viên có thời gian 15 ngày để chuẩn bị và nộp Đề án.
- Ngày 14/12/2018, Hội đồng thi tuyển đã tổ chức phần thi viết kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ của Bộ Tư pháp năm 2018. Trên cơ sở kết quả chấm thi viết, Hội đồng thi tuyển đã họp, thống nhất và thông báo kết quả thi viết (Thông báo số 4824/TB-BTP ngày 14/12/2018), với kết quả 04 ứng viên dự tuyển đều đạt kết quả trên 50 điểm.
5. Ngày 22/12/2018, Hội đồng thi tuyển tổ chức phần thi trình bày đề án theo đúng quy định.
Kết quả thi trình bày đề án sẽ được Hội đồng thi tuyển công bố công khai ngay sau khi kết thúc phần thi này. Việc xác định người trúng tuyển và bổ nhiệm đối với người trúng tuyển vào các vị trí thi tuyển sẽ được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Nội vụ và Đề án, Quy chế của Bộ Tư pháp./.