Thông cáo báo chí kết quả sơ kết 03 tháng triển khai thí điểm Phân hệ đăng ký khai sinh và cấp Số định danh cá nhân cho trẻ đăng ký khai sinh từ ngày 01/01/2016 28/04/2016

Ngày 28/4/2016, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Cục Công nghệ thông tin và Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã phối hợp tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 tháng triển khai thí điểm Phân hệ đăng ký khai sinh và cấp Số định danh cá nhân cho trẻ đăng ký khai sinh từ ngày 01/01/2016. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thông cáo báo chí về việc thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội 15/01/2016

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới công tác tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, Bộ Tư pháp đã xây dựng và ngày 21/4/2015 ban hành Đề án tiếp tục thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp vụ một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2015 trên cơ sở Đề án Đổi mới cơ chế thu hút, tuyển chọn và đổi mới chế độ, chính sách đối với cán bộ của Bộ Tư pháp đến năm 2015 ban hành ngày 28/12/2011 và Đề án Thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp giai đoạn 2013-2015 ban hành ngày 20/6/2013, nhằm đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, mở rộng nguồn để thu hút nhân tài, người có năng lực để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo của các đơn vị thuộc Bộ. Việc chọn vị trí Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội để tổ chức thi tuyển nhằm tạo đột phá trong công tác lãnh đạo hoạt động của Trường trong bối cảnh thực hiện Đề án Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành Trường trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 04/04/2013 là đúng đắn và Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục kiên trì thực hiện.

Thông cáo báo chí về kết quả kỳ thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ Bộ Tư pháp năm 2015 03/09/2015

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới công tác tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý và Đề án tiếp tục thí điểm thi tuyển lãnh đạo Vụ một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 748/QĐ-BTP ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; theo tinh thần Kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 202-TB/TW ngày 26/5/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng về Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng” và được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã hoàn thành Kỳ thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ năm 2015 đối với 03 chức danh: Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Thông cáo báo chí về thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ năm 2015 của Bộ Tư pháp 04/06/2015

Tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới công tác tuyển chọn cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Đề án thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp giai đoạn 2013-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 1516/QĐ-BTP ngày 20/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong công tác bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý; thu hút, lựa chọn được những người thực sự có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo cấp Vụ của một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong năm 2015, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của các đơn vị nói riêng, góp phần hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp nói chung, ngày 21 tháng 4 năm 2015 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 748/QĐ-BTP ban hành Đề án tiếp tục thí điểm thi tuyển Lãnh đạo cấp Vụ một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với báo chí đưa tin sai sự thật 06/03/2014

Thời gian qua, sau khi Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản được ban hành, một số cơ quan báo chí đã phản ánh sự mâu thuẫn, chồng chéo trong các quy định về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) đối với báo chí đưa tin sai sự thật.