Thông cáo báo chí công tác tư pháp Quý II/2018

26/07/2018
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỦ YẾU 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC QUÝ III VÀ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018.
1. Kết quả công tác chủ yếu 6 tháng đầu năm
Ngày 17/7/2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2018. Hội nghị đã thống nhất đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2018, trên cơ sở bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Quốc hội, Chính phủ và từng địa phương, Bộ Tư pháp, các cơ quan tư pháp, THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả cụ thể như:
- Bộ Tư pháp đã xây dựng, hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ trong việc đôn đốc các Bộ, cơ quan xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, qua đó số văn bản nợ đọng còn 11 văn bản, giảm 4 văn bản so với cùng kỳ 2017, trong đó Bộ Tư pháp không để nợ văn bản nào.
Chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra VBQPPL từng bước được nâng cao. Bộ Tư pháp đã thẩm định 141 dự thảo văn bản QPPL, 19 điều ước quốc tế; kiểm tra theo thẩm quyền 1.571 văn; qua kiểm tra đã phát hiện, ra Kết luận kiểm tra, kiến nghị xử lý đối với 39 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền.
- Công tác THADS, thi hành án hành chính, nhất là trong việc xử lý các vụ việc phức tạp, kéo dài được chú trọng. Kết quả THADS 8 tháng đầu năm 2018: về việc: đã thi hành xong 389.293 việc; về tiền: đã thi hành xong 19.878 tỷ 145 triệu 009 nghìn đồng; theo dõi, đôn đốc thi hành xong 145 bản án, quyết định hành chính.
- Toàn ngành đã tập trung nâng cao chất lượng và giải quyết số lượng lớn nhu cầu người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực hành chính tư pháp. Đã thực hiện đăng ký khai sinh mới cho 1.009.726 trường hợp; khai tử cho 299.974 trường hợp; đăng ký kết hôn cho 403.576 cặp, trong đó có 10.336 trường hợp có yếu tố nước ngoài; giải quyết 2.487 hồ sơ quốc tịch; giải quyết 1.320 trường hợp nuôi con nuôi trong nước, 220 trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Các Sở Tư pháp cấp 263.122 phiếu LLTP; Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cấp 1.668 phiếu, 100% số Phiếu được cấp đúng hoặc sớm hơn thời hạn theo quy định. Các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản đã giải quyết 444.966 đơn yêu cầu đăng ký và cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng động sản, tỷ lệ đăng ký trực tuyến đạt 66,2%.
- Các dịch vụ công trong lĩnh vực Tư pháp được kiểm soát chặt chẽ hơn về chất lượng, kịp thời chấn chỉnh các sai sót; các quy trình, thủ tục cấp phép được chuẩn hóa. 6 tháng đầu năm các luật sư đã tham gia 109.766 việc; các tổ chức hành nghề công chứng đã công chứng được 3.268.269 hợp đồng, giao dịch; các tổ chức bán đấu giá ở các địa phương đã tổ chức đấu giá thành 12.007 cuộc. Các tổ chức trợ giúp pháp lý đã thực hiện 20.071 vụ việc, trong đó có 4.394 vụ việc tham gia tố tụng; Bộ Tư pháp đã cấp 445 Chứng chỉ hành nghề luật sư; bổ nhiệm công chứng viên đối với 72 trường hợp; cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá 62 trường hợp; cấp Chứng chỉ hành nghề quản tài viên đối với 57 trường hợp; bổ nhiệm thừa phát lại đối với 45 trường hợp.
- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được Bộ thực hiện đúng quy định của pháp luật. Lãnh đạo Bộ và các đơn vị đã tiếp 114 lượt công dân; tiếp nhận, xử lý 275 đơn khiếu nại, 29 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết. Bộ cũng đã tham mưu cho Chính phủ giải quyết 02 vụ kiện, tranh chấp quốc tế .
2. Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quý III và 6 tháng cuối năm 2018
Trên cơ sở những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện công tác tư pháp 6 tháng đầu năm; bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Chính phủ với địa phương, Bộ, ngành Tư pháp tập trung nguồn lực thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quý III và 6 tháng cuối năm 2018 như sau:
- Tiếp tục tham mưu, giúp Chính phủ tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng pháp luật, đặc biệt là việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, 2019 bảo đảm chất lượng, tiến độ; trong đó, lưu ý đối với dự án Luật sửa đổi bổ sung Luật ban hành VBQPPL do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo.
- Tập trung nguồn lực để triển khai kịp thời, hiệu quả các luật, nghị quyết của Quốc hội mới ban hành, có hiệu lực, trong đó có Luật trợ giúp pháp lý, Luật tiếp cận thông tin, Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước; tổ chức thực hiện tốt Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022 và Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Xây dựng, ban hành Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp, tổ chức pháp chế, nhất là ở các địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả bảo đảm đúng tinh thần theo đúng các Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và yêu cầu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
- Tiếp tục mở rộng và triển khai đồng bộ, hiệu quả Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch; giải quyết dứt điểm các trường hợp xin nhập quốc tịch Việt Nam và giữ quốc tịch nước ngoài còn tồn đọng; khắc phục tình trạng tồn đọng thông tin chưa xử lý, cập nhật vào cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; thực hiện hiệu quả các giải pháp để tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong lĩnh vực con nuôi.
- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bổ trợ tư pháp, trong đó tập trung nghiên cứu đề xuất các giải pháp để quản lý tốt và phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trong điều kiện không tiếp tục quy định về quy hoạch tổ chức hành nghề công chứng; nghiên cứu xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
- Tập trung xử lý tốt các vụ khiếu kiện quốc tế, đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Chính phủ, đồng thời tham mưu, đề xuất với Chính phủ các giải pháp phòng ngừa; tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao vai trò và năng lực của cán bộ tư pháp địa phương trong xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến đầu tư nước ngoài.
- Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án dân sự; từng bước tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án dân sự phức tạp kéo dài đã thống nhất về chủ trương. Bảo đảm 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về vụ án hành chính được theo dõi thi hành theo quy định của Luật tố tụng hành chính; xây dựng trình Chính phủ ban hành Đề án giải quyết việc thi hành án dân sự chưa có điều kiện thi hành, đã tồn đọng nhiều năm.
II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THI HÀNH MỘT SỐ LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/7/2018
1. Luật tiếp cận thông tin
Để triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin, Bộ Tư pháp đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật; Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng cũng đã ban hành Thông tư quy định chi tiết các điều khoản Luật giao, đảm bảo có hiệu lực cùng thời điểm hiệu lực của Luật. Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật được Bộ Tư pháp thực hiện bằng nhiều hình thức như: biên soạn sách và các tài liệu phổ biến, hướng dẫn, tập huấn về Luật; tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về nội dung Luật tiếp cận thông tin tại Hà Nội, Quảng Ninh (sắp tới là Bình Định và Cần Thơ) cho các đối tượng là cán bộ làm công tác cung cấp thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước của Trung ương và địa phương...
Để đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân được thực hiện thuận lợi, phù hợp với đặc điểm tổ chức và hoạt động của từng cơ quan, đơn vị,  Bộ Tư pháp đã có văn bản đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin theo quy định của Luật. Tại Bộ Tư pháp, ngày 07/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1301/QĐ-BTP về Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Tư pháp. Theo đó, Quy chế gồm một số nội dung chính như: xác định đầu mối cung cấp thông tin là Văn phòng Bộ; quy định cụ thể loại thông tin được cung cấp và không được cung cấp; các bước cập nhật thông tin được công khai, thông tin được cung cấp theo yêu cầu; trình tự, thủ tục xử lý yêu cầu cung cấp thông tin... Bộ cũng đã đưa vào hoạt động chuyên mục Tiếp cận thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác (nguồn lực, cơ sở vật chất) để tổ chức triển khai có hiệu quả việc cung cấp thông tin cho công dân theo quy định.
2. Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Bộ Tư pháp đã chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, trong đó có các quy định về: xác định thiệt hại được bồi thường; thương lượng việc bồi thường, khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại, xác định trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ, trách nhiệm và phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước...; ban hành theo thẩm quyền Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 kèm theo 21 biểu mẫu sử dụng công tác giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước. Các văn bản nêu trên đều có hiệu lực cùng thời điểm hiệu lực của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (ngày 01/7/2018). 
Trước đó, ngày 24/5/2018, Bộ cũng đã có Công văn gửi Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tổ chức triển khai Luật. Hiện nay Bộ Tư pháp đang tích cực hoàn thiện xây dựng 02 thông tư có liên quan, dự kiến ban hành trong Quý III/2018; đồng thời, xây dựng Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.
III. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG CÁC VĂN BẢN DO BỘ TƯ PHÁP CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
Trong Quý II/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành theo thẩm quyền một số văn bản như:
1. Thông tư liên tịch số 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 12/6/2018 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Toà án giải quyết phá sản
Để hướng dẫn trình tự, thủ tục thi hành quyết định của tòa án về giải quyết phá sản, tạo hành lang pháp lý cho cơ quan thi hành án dân sự trong việc thi hành các quyết định này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC. Thông tư gồm 03 chương, 21 điều quy định cụ thể về: (1) thời hạn cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định tạm đình chỉ thi hành án sau khi nhận được thông báo của Tòa án về việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; (2) thời hạn cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thu hồi quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ thi hành án và ra quyết định tiếp tục thi hành án; (3) việc chuyển giao, ra quyết định thi hành án, thẩm quyền của Chấp hành viên trong việc thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản; (4) việc định giá, định giá lại tài sản, bán tài sản; (5) việc Chấp hành viên giám sát hoạt động của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản khi thực hiện thanh lý tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản…
2. Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
Để triển khai thi hành thống nhất và hiệu quả các quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 và Nghị định số 102/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm, đồng thời tạo cơ chế thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện đăng ký, khai thác thông tin về biện pháp bảo đảm, qua đó bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi thực hiện các giao dịch về dân sự, kinh tế, thương mại, phòng ngừa các tranh chấp phát sinh, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BTP. Thông tư gồm 4 chương, 25 điều quy định cụ thể về: (1) thẩm quyền đăng ký, cung cấp thông tin; (2) trách nhiệm trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm; (3) các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng; (4) tài sản thuộc trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng; (5) cách thức đăng ký, cung cấp thông tin; (5) phạm vi, cách thức tiếp nhận và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm...
3. Thông tư số 09/2018/TT-BTP ngày 21/6/2018 của Bộ Tư pháp quy định tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình
Thực hiện Luật trợ giúp pháp lý năm 2017, trong đó giao Bộ Tư pháp quy định tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình để làm cơ sở cho việc phân loại các vụ việc trợ giúp lý, từ đó các Trung tâm trợ giúp pháp lý lập dự toán hỗ trợ kinh phí và áp dụng mức chi theo quy định, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 09/2018/TT-BTP. Thông tư gồm 9 điều quy định tiêu chí xác định các vụ việc trợ giúp pháp lý đối với 3 hình thức trợ giúp pháp lý là tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và tư vấn pháp luật.
4. Quyết định số 1297/QĐ-BTP ngày 07/6/2018 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp phòng tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2018
- Nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của đơn vị có vị trí thi tuyển, góp phần hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp, trên cơ sở Thông báo Kết luận số 202-TB/TW ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị về Đề án Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, ngày 07/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1297/QĐ-BTP phê duyệt Đề án Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp phòng tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2018.
Theo Đề án, Bộ Tư pháp tổ chức thí điểm thi tuyển đối với các 5 vị trí dự tuyển thuộc 3 đơn vị, cụ thể là: (1) Phó Giám đốc Học viện Tư pháp; (2) Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phó Chánh Văn phòng Tổng cục THADS; (3) Trưởng Bộ môn ngoại ngữ và Phó trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế toán Trường Đại học Luật Hà Nội.
Đề án quy định cụ thể về đối tượng dự tuyển; điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển; môn thi, nội dung, thời gian, thang điểm chấm thi; quyền, nghĩa vụ của người dự thi; việc đưa tin, phát ngôn về kỳ thi; tiêu chuẩn, số lượng thành viên, thành phần, nhiệm vụ của Hội đồng thi tuyển, Ban giám sát và Tổ giúp việc;  quy trình, thời gian tổ chức kỳ thi tuyển; phân công nhiệm vụ các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Dự kiến việc tổ chức thi tuyển sẽ được tiến hành trong Quý III/2018.
- Liên quan đến việc giải quyết kết quả thí điểm thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội đã từng được một số cơ quan báo chí quan tâm, ngày 15/6/2018, Bộ Tư pháp đã có văn bản trả lời ông Lê Đình Vinh, Giám đốc Công ty Luật TNHH Vietthink về việc không có đủ cơ sở để bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, mặc dù ông Lê Đình Vinh đã được công bố trúng tuyển kỳ thi năm 2015; trân trọng xin lỗi và mong muốn nhận được sự chia sẻ, thông cảm từ phía ông Lê Đình Vinh về sự việc đáng tiếc này. Bộ Tư pháp nhận thiếu sót chưa kịp thời điều chỉnh đối tượng thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội theo Đề án của Bộ Tư pháp để phù hợp với Thông báo số 202-TB/TW của Bộ Chính trị và sẽ chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra thiếu sót nêu trên kiểm điểm nghiêm túc, coi đây là bài học sâu sắc trong công tác quản lý của Bộ. Bộ Tư pháp cũng đã có Báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan Trung ương có liên quan về việc này.
5. Quyết định số 1319/QĐ-BTP ngày 08/6/2018 của Bộ Tư pháp phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc “rà soát, đề xuất các phương án cải cách, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý: tối thiểu cắt giảm là 50% điều kiện kinh doanh”, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1319/QĐ-BTP phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, trong đó, đề xuất phương án cắt, giảm 49/94 điều kiện kinh doanh, đạt tỷ lệ 52,13%. Các điều kiện cắt giảm thuộc lĩnh vực hành nghề bổ trợ tư pháp gồm: (1) hành nghề luật sư; (2) hành nghề công chứng, (3) hành nghề giám định tư pháp, (4) hành nghề Thừa phát lại, (5) hành nghề đấu giá tài sản, (6) hành nghề Quản tài viên và (7) hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại. Để thực thi phương án cắt, giảm điều kiện kinh doanh nêu trên, Bộ Tư pháp đề xuất sửa đổi 6 luật, 2 nghị định của Chính phủ. Các kết quả rà soát và phương án cắt, giảm đã được Bộ Tư pháp công bố công khai theo đúng quy định.
IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ BÁO CHÍ PHẢN ÁNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ, NGÀNH TƯ PHÁP
1. Về kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Bộ, ngành tư pháp

Theo kết quả đánh giá, xếp hạng về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam 2017 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố năm 2017 do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố ngày 5/7/2018, Bộ Tư pháp xếp thứ 3/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Kết quả trên phản ánh những nỗ lực của Bộ Tư pháp trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nhiều lĩnh vực hoạt động của Ngành, như công tác chỉ đạo, điều hành; triển khai sử dụng các phần mềm trong các lĩnh vực chuyên ngành (đăng ký quản lý hộ tịch, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm và THADS); sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số... Các kết quả nổi bật như:

- Trong lĩnh vực đăng ký và quản lý hộ tịch, Hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch đã được Bộ Tư pháp triển khai thành công, đảm bảo đúng tiến độ, vượt chỉ tiêu đề ra. Tính đến hết ngày 15/7/2018, trên toàn Hệ thống đã ghi nhận: Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đã được hình thành và đồng bộ tại 28/63 địa phương trên toàn quốc với 1.859.106 trường hợp đăng ký khai sinh, trong đó có 1.245.994 trường hợp trẻ em là công dân Việt Nam dưới 14 tuổi đăng ký khai sinh lần đầu được cấp Số định danh cá nhân... và hơn 6,9 triệu công dân đã được thu thập, thiết lập thông tin cơ bản về nhân thân, mối quan hệ công dân trên toàn Hệ thống.
- Triển khai thực hiện Luật lý lịch tư pháp, Bộ Tư pháp đã xây dựng Hệ thống thông tin về lý lịch tư pháp. Theo đó, Trung tâm Lý lịch tư pháp thuộc Bộ Tư pháp và 63 Sở Tư pháp được trang bị Phần mềm Quản lý Lý lịch tư pháp. Việc trao đổi thông tin lý lịch tư pháp giữa Sở Tư pháp và Trung tâm Lý lịch tư pháp đã được thực hiện qua đường điện tử. Bộ đã xây dựng Phân hệ đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên toàn quốc; đã ghi nhận gần 70.000 tờ khai được đăng ký trên Phân hệ, đảm bảo việc cấp Phiếu Lý lịch tư pháp được nhanh chóng, kịp thời và thuận tiện tối đa cho người đăng ký.
- Việc đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng động sản được thực hiện chủ yếu thông qua hình thức trực tuyến, chiếm tỷ lệ 66,2%. Việc triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 4 đã được Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm chính thức thực hiện từ năm 2017.
- Trong lĩnh vực THADS, đã xây dựng Cổng thông tin điện tử thi hành án dân sự tích hợp trang thông tin điện tử của 63 Cục thi hành án dân sự tỉnh, thành phố; triển khai hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án dân sự tại các Cục Thi hành án dân sự, đồng thời triển khai hiệu quả các phần mềm nội bộ cơ bản trong hệ thống như quản lý công văn, quản lý cán bộ, chữ ký số, kế toán nghiệp vụ. Hiện Tổng cục THADS đang triển khai thí điểm Phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự tại 15 tỉnh,thành phố và xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành...
2. Về một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu giá tài sản, hạn chế tình trạng quân xanh, quân đỏ”
Trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm hạn chế tiêu cực, tình trạng thông đồng, dìm giá, “quân xanh, quân đỏ” trong hoạt động đấu giá tài sản. Về quy định của pháp luật, Bộ đã tham mưu xây dựng, trình Quốc hội ban hành Luật đấu giá tài sản với nhiều quy định chặt chẽ hơn về đấu giá viên, doanh nghiệp đấu giá, về trình tự, thủ tục đấu giá; trách nhiệm của người có tài sản trong việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, tham dự, giám sát việc tổ chức đấu giá của tổ chức đấu giá tài sản, đảm bảo việc đấu giá tài sản được khách quan, minh bạch, công khai… Bên cạnh đó, để có chế tài xử lý mạnh mẽ hơn đối với hành vi thông đồng, dìm giá trong hoạt động đấu giá tài sản, theo quy định tại Điều 218 của Bộ luật hình sự (sửa đổi) thì hành vi thông đồng, dìm giá sẽ cấu thành tội phạm thay vì chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính như trước đây. Bộ cũng đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra tại các tổ chức bán đấu giá tài sản; theo kế hoạch trong năm 2018, Thanh tra Bộ Tư pháp và Cục Bổ trợ Tư pháp sẽ tổ chức 7 đoàn thanh tra, kiểm tra tại một số địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai... qua đó nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trong thời tới, Bộ cũng sẽ tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ đối với đấu giá viên, chú trọng nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp và trách nhiệm pháp lý, trách nghiệp của đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản trong hoạt động hành nghề. 
3. Kết luận về việc thanh tra chấp hành quy định pháp luật đối với Cục THADS tỉnh Long An và Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ bán đấu giá tài sản Miền Nam.
Trên cơ sở thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An và Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá tài sản Miền Nam, ngày 04/6/2018, Chánh thanh tra Bộ Tư pháp đã ban hành Kết luận thanh tra số 12/KL-TTR với một số nội dung chính như sau: (1) Trong quá trình tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An đã có nhiều sai phạm, vi phạm điểm c Khoản 1 Điều 50, Điều 71  Luật THADS năm 2014. Trách nhiệm đối với những sai phạm nói trên thuộc về Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An và những cá nhân có liên quan; (2) Quá trình tổ chức bán đấu giá tài sản là công trình xây dựng và dây chuyền máy móc thiết bị của Công ty Cổ phần Dệt Long An, Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá tài sản Miền Nam và những người liên quan có nhiều sai phạm, trong đó có những sai phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng kết quả bán đấu giá tài sản, vi phạm quy định của pháp luật.
Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp yêu cầu Cục THADS tỉnh Long An, Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá tài sản Miền Nam tổ chức họp, xác định trách nhiệm cá nhân, có hình thức xử lý phù hợp đối với những cá nhân có sai phạm nêu tại Kết luận, có báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Bộ; kiến nghị Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Long An: chỉ đạo, giám sát Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá tài sản Miền Nam thực hiện đúng và đầy đủ Kết luận thanh tra; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An, tập trung thanh tra toàn diện đối với Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá tài sản Miền Nam; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức: chỉ đạo, kiểm tra, có hình thức xử lý đối với việc xác nhận, quản lý con dấu của người đứng đầu UBND xã Nhựt Chánh liên quan đến việc xác nhận niêm yết Thông báo bán đấu giá tại trụ sở Cục THADS tỉnh Long An.
Hiện nay, Thanh tra Bộ đã chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan công an để tiếp tục điều tra xem xét về việc thông đồng, dìm giá tài sản trong hoạt động bán đấu giá tài sản và các hành vi vi phạm của Đấu giá viên và những người có liên quan trong việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Trên đây là Thông cáo báo chí phục vụ Họp báo Quý II/2018, Bộ Tư pháp xin thông báo tới các cơ quan thông tấn, báo chí.
Xin trân trọng cảm ơn./.
 

File đính kèm