Thông cáo báo chí công tác tư pháp Quý II/2017

20/07/2017
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỦ YẾU 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC QUÝ III/2017
1. Trong 6 tháng đầu năm 2017, trên cơ sở bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Quốc hội, Chính phủ và từng địa phương, Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương, Hệ thống THADS đã ban hành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả cụ thể, nổi bật như:
- Toàn Ngành đã nỗ lực, tập trung cao cho công tác xây dựng, thẩm định VBQPPL. Bộ đã giúp Chính phủ trình Quốc hội thông qua 03 luật, 02 nghị quyết với tỷ lệ nhất trí cao; tích cực tham gia vào việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, điểm nhấn là "chùm" nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, bảo đảm chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả.
- Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan rà soát, báo cáo Chính phủ và đề xuất sửa đổi, bổ sung các VBQPPL liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh để bảo đảm tính thống nhất, khả thi. Công tác kiểm tra VBQPPL tiếp tục có nhiều điểm sáng, chú trọng khâu xử lý văn bản trái pháp luật.
- Bộ Tư pháp, các tổ chức pháp chế và cơ quan tư pháp địa phương chủ động tham gia giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; tích cực theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực về đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp.
- Việc phát triển các nghề tư pháp như luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, quản tài viên tiếp tục được tăng cường theo định hướng phát triển số lượng đi đôi với tăng cường chất lượng gắn với quy hoạch, lộ trình phù hợp. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện đăng ký khai sinh mới cho trên 940.000 trường hợp. Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã trình Chủ tịch nước giải quyết 2.815 hồ sơ quốc tịch. Trên toàn quốc đã chứng thực trên 51,4 triệu bản sao[1]; trên 3,5 triệu việc chứng thực khác[2]; giải quyết trên 1.200 trường hợp nuôi con nuôi trong nước, trong đó trên 200 trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; cấp trên 200.000 Phiếu LLTP[3]; giải quyết trên 397.000 đơn yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin. Các cơ quan có trách nhiệm bồi thường trên cả nước đã giải quyết xong 30/92 vụ việc, đạt tỉ lệ 32,6%[4].
 - Kết quả THADS về việc và về tiền tiếp tục đạt cao: Về việc, giải quyết xong trên 314.000 việc, đạt tỉ lệ trên 59%[5]; về tiền, giải quyết xong trên 21.400 tỷ đồng, đạt tỉ lệ trên 21%[6]. Toàn Hệ thống THADS đã tập trung giải quyết các vụ việc thi hành án trọng điểm, các vụ việc thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng, các vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp.
- Công tác chỉ đạo điều hành đã có những chuyển biến rõ nét, bảo đảm hiệu quả, thực chất. Bộ Tư pháp được đánh giá là một trong những Bộ, ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, 6 tháng đầu năm không có nhiệm vụ nào quá hạn chưa hoàn thành. Chỉ số cải cách hành chính của Bộ được cải thiện, tăng 3 bậc so với năm trước. Việc tổ chức các hội nghị, cuộc họp, đoàn công tác đi địa phương và chế độ báo cáo, thống kê đột xuất được điều chỉnh hợp lý hơn, tránh trùng lặp, gây phiền hà cho địa phương, bảo đảm tiết kiệm nguồn lực. Công tác thanh tra hành chính, kiểm tra các tổ chức hành nghề tư pháp được chú trọng, triển khai.
2. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Bộ, ngành Tư pháp đã xác định 09 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp 06 tháng cuối năm 2017. Trong quý III/2017, Bộ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như sau:
- Tiếp tục phối hợp các cơ quan chuẩn bị kỹ hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật lý lịch tư pháp và các Báo cáo trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4. Chuẩn bị và tổ chức triển khai thi hành các luật, nghị quyết thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước hoặc có tác động lớn đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp: Luật đấu giá tài sản, Luật tiếp cận thông tin, Luật sửa đổi, bổ sung BLHS 2015, Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi), Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi), Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác tập huấn chuyên sâu; rà soát, sửa đổi các VBQPPL liên quan, nhất là các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm với các luật.
- Tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; tích cực tham mưu cho Chính phủ, chính quyền các cấp về các vấn đề pháp lý phát sinh trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện tốt nhiệm vụ “đại diện pháp lý” cho Chính phủ trong các vụ việc tranh chấp quốc tế.
- Nghiên cứu, đánh giá tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực luật sư, công chứng, giải quyết kịp thời  các vướng mắc và đề xuất hướng hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực này. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện tốt Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Tập trung thanh tra, kiểm tra hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hộ tịch, chứng thực.
- Tập trung các nguồn lực để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu THADS được giao năm 2017 (trên 70% về việc; 30% về tiền). Giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài, đặc biệt đối với các vụ án tham nhũng nhằm thu hồi tài sản nhà nước, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng có giá trị lớn.
- Chuẩn bị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, với điểm nhấn là Diễn đàn pháp luật, tư pháp với doanh nghiệp; tổ chức tốt Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 1; các hoạt động nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ tư pháp giữa Việt Nam – Lào và một số hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp.
- Tập trung kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Bộ và cơ quan tư pháp các cấp; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu cho cán bộ tư pháp, pháp chế về kỹ năng soạn thảo, thẩm định đề nghị và dự án, dự thảo VBQPPL; về công tác hộ tịch.
II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG CÁC VĂN BẢN DO BỘ TƯ PHÁP CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
1. Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu giá tài sản; Thông tư số 06/2017/TT-BTP quy định chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá
a) Nghị định số 62/2017/NĐ-CP:
- Về việc cấp Thẻ đấu giá viên: Thực hiện chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính và bảo đảm công khai, minh bạch, Nghị định quy định hồ sơ đề nghị cấp Thẻ chỉ bao gồm: (1) Giấy đề nghị; (2) Bản sao Chứng chỉ hành nghề đấu giá và (3) Ảnh chân dung người được đề nghị cấp Thẻ. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, Sở Tư pháp cấp Thẻ đấu giá viên. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Thẻ, Sở Tư pháp đăng tải danh sách đấu giá viên trên Cổng thông tin điện tử của Sở, đồng thời gửi Bộ Tư pháp.
- Về thủ tục đăng ký hoạt động đối với các doanh nghiệp đấu giá tài sản đã thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành: Để bảo đảm cho các doanh nghiệp đấu giá tài sản đã thành lập, đăng ký hoạt động tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP trước đây thực hiện việc chuyển đổi, đăng ký hoạt động theo quy định của Luật đấu giá tài sản, Nghị định đã quy định: (1) Trường hợp doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp thành doanh nghiệp đấu giá tài sản nộp hồ sơ đăng ký hoạt động đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp có trụ sở; (2) Trường hợp doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản mới; sau khi doanh nghiệp đấu giá tài sản mới được cấp Giấy đăng ký hoạt động, doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành phải chấm dứt hoạt động đấu giá tài sản và không được sử dụng cụm từ “đấu giá tài sản” trong tên gọi của mình.
- Về cách thức tổ chức đấu giá trực tuyến: Tổ chức đấu giá tài sản sử dụng Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của tổ chức mình hoặc ký hợp đồng với tổ chức đấu giá tài sản khác có Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để tổ chức cuộc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến. Trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện hoặc tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng tự đấu giá thì Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức được thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng ký hợp đồng với tổ chức đấu giá tài sản có Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để tổ chức cuộc đấu giá.
b) Thông tư số 06/2017/TT-BTP:
Để đảm chất lượng và hiệu quả của việc đào tạo nghề, tập sự hành nghề đấu giá, Thông tư quy định: (1) Cơ sở đào tạo nghề đấu giá là Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp; (2) Chương trình khung đào tạo nghề đấu giá do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành; (3) Nội dung tập sự phải bao gồm nhiều kỹ năng như:  Soạn thảo hợp đồng; kiểm tra tính xác thực, tính hợp pháp của các giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; kỹ năng xây dựng Quy chế đấu giá, niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá và kỹ năng điều hành cuộc đấu giá…; (4) Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra hết tập sự hành nghề đấu giá; nội dung kiểm tra tập trung vào pháp luật về đấu giá, quy tắc đạo đức và kỹ năng hành nghề đấu giá.  
2. Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 04/7/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp
Thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020, Bộ Tư pháp đã rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 58/NQ-CP. Nghị quyết đã thông qua phương án đơn giản hóa đối với 109 TTHC thuộc 15[7] lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Cụ thể, đề xuất: (1) Bãi bỏ 02 thủ tục “Thông báo có quốc tịch nước ngoài” và thủ tục “Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân”; (2) sửa đổi, bổ sung theo hướng đơn giản hóa về thành phần hồ sơ và mẫu đơn, tờ khai đối với 107 TTHC trên cơ sở khai thác, sử dụng 15 trường thông tin cơ bản về công dân tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm giảm bớt giấy tờ, các thông tin công dân phải cung cấp cho cơ quan giải quyết TTHC khi thực hiện TTHC.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là định hướng triển khai công việc. Để thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nêu trên, trước hết phải hoàn thành việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (theo quy định của Luật hộ tịch dự kiến chậm nhất đến ngày 01/01/2020), đồng thời sửa đổi các quy định THHC trong các VBQPPL hiện hành. Do đó, Nghị quyết đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ TTHC, giấy tờ công dân quy định tại 03 luật, 06 nghị định, 03 thông tư liên tịch và 20 thông tư để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành theo lộ trình phù hợp với thời điểm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được hoàn thành và đưa vào vận hành.
Hiện nay, Bộ Tư pháp đang xây dựng Kế hoạch để triển khai Nghị quyết này.
3. Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Quyết định số 619/QĐ-TTg đã quy định 5 tiêu chí chấm điểm xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gồm: (1) Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật; (2) Thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã; (3) Phổ biến, giáo dục pháp luật; (4) Hòa giải ở cơ sở và (5) Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Trên cơ sở các tiêu chí nêu trên, hàng năm sẽ tổ chức rà soát, đánh giá, chấm điểm, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Việc đánh giá, chấm điểm được tiến hành thông qua quy trình rõ ràng, cụ thể, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch.
Kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là tiêu chí đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; đảng bộ, chính quyền cấp xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” và cũng là tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm của chính quyền cấp xã.
4. Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021
Để thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết của Quốc hội, nhất là yêu cầu tại Kết luận số 01-KL/TW ngày 04/4/2016 của Bộ Chính trị về: “Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật”, đồng thời để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật PBGDPL, Bộ Tư pháp đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021.
Bám sát quan điểm, mục tiêu đề ra, Chương trình đã xác định 06 nhóm nhiệm vụ chính là: (1) Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ và người dân trong PBGDPL; (2) Tổ chức thi hành nghiêm chỉnh, đồng bộ Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; (3) Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách về PBGDPL; (4) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về PBGDPL và kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; (5) Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; (6) Khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL.
Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Chương trình cũng đã đề ra 06 nhóm giải pháp: (1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; đề cao trách nhiệm, tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo của Thủ trưởng Bộ, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương; (2) Nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân trong tuân thủ, chấp hành pháp luật, chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; (3) Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; (4) Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới công tác PBGDPL; (5) Rà soát, chuẩn hóa nội dung chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập môn pháp luật, giáo dục công dân; (6) Tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu thông tin pháp luật để lựa chọn trọng tâm, trọng điểm cần ưu tiên nguồn lực; kiểm tra, sơ kết, tổng kết.
Tại Quyết định, Thủ tướng Chính phủ đã giao trách nhiệm cụ thể cho các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và chính quyền địa phương các cấp để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, đồng thời quy định trách nhiệm của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp trong hướng dẫn, chỉ đạo, điều phối các hoạt động và kinh phí thực hiện Chương trình.
III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ BÁO CHÍ PHẢN ÁNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ, NGÀNH TƯ PHÁP
1. Việc người dân ở một số địa phương phải “nộp phạt” hoặc “tự nguyện đóng góp” một khoản tiền khi đăng ký khai sinh cho con thứ ba trở lên[8]
Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực phối hợp với Cục Kiểm tra VBQPPL kiểm tra, xác minh tại một số địa phương được phản ánh. Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy, sự việc báo chí phản ánh là có thực, các địa phương cho biết đây là một trong những biện pháp được một số địa phương áp dụng nhằm hạn chế tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Tuy nhiên, việc yêu cầu người dân phải “nộp phạt” hoặc “tự nguyện đóng góp” một khoản tiền mới được đăng ký khai sinh đối với trường hợp sinh con thứ ba trở lên là không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Công ước quốc tế về quyền trẻ em, Bộ luật dân sự, Luật trẻ em, Luật hộ tịch và Luật xử lý vi phạm hành chính)
Để khắc phục tình trạng này, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã có Công văn số 422/HTQTCT-HT ngày 19/5/2017 gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu: (1) Chỉ đạo các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn thực hiện đúng quy định và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đăng ký khai sinh cho trẻ em; không có bất cứ hành vi cản trở, gây khó khăn trong việc đăng ký khai sinh cho trẻ  em; (2) Rà soát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật và của địa phương về đăng ký hộ tịch nói chung và đăng ký khai sinh nói riêng, nếu phát hiện có sai phạm đề nghị chấn chỉnh kịp thời. Trường hợp địa phương ban hành văn bản dưới bất kỳ hình thức nào nhằm thu tiền của người dân liên quan đến việc đăng ký khai sinh do sinh có thứ ba trở lên, thì đề xuất bãi bỏ...
2. Việc một Văn phòng công chứng có hành vi vi phạm trong việc thực hiện chứng thực[9]
Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Sở Tư pháp Hà Nội tiến hành kiểm tra, xử lý thông tin. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư pháp và trên cơ sở nội dung phản ánh của báo chí, Sở Tư pháp Hà Nội đã thành lập Đoàn thanh tra để thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về công chứng bản dịch, chứng thực bản sao từ bản chính đối với Văn phòng Công chứng Nguyễn Văn Thu, có trụ sở tại huyện Thạch
Thất, thành phố Hà Nội. Trên cơ sở kết quả thanh tra, ngày 23/5/2017, Chánh thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội đã ban hành Kết luận thanh tra số 127/KL-TTR với một số nội dung chính như sau:
- Văn phòng công chứng, công chứng viên của Văn phòng có thiếu sót, tồn tại, vi phạm trong việc thực hiện các quy định về: (1) Đăng báo nội dung đăng ký hoạt động; (2) Mở địa điểm giao dịch khác ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng; (3) Công chứng bản dịch (thông báo bằng văn bản về danh sách cộng tác viên phiên dịch; niêm yết công khai danh sách cộng tác viên phiên dịch; lập, quản lý sổ công chứng bản dịch; lưu trữ hồ sơ công chứng bản dịch; thu phí và thù lao công chứng bản dịch; cộng tác viên phiên dịch; thủ tục công chứng bản dịch; (4) Chứng thực bản sao từ bản chính (lập, quản lý, sử dụng sổ chứng thực bản sao từ bản chính; niêm yết công khai thẩm quyền, thủ tục, thời gian giải quyết chứng thực; thu phí chứng thực bản sao từ bản chính; thực hiện thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính) và một số thiếu sót khác.
- Trên cơ sở những thiếu sót, tồn tại, vi phạm đã phát hiện trong quá trình thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp Hà Nội đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-TTrSTP ngày 28/4/2017 về việc tạm đình chỉ thực hiện hoạt động công chứng bản dịch, chứng thực bản sao từ bản chính của các công chứng viên thuộc Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Thu; lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành 03 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Thu và các công chứng viên của Văn phòng này với tổng số tiền phạt gần 68 triệu đồng; đồng thời, kiến nghị kiện toàn về tổ chức và hoạt động của Văn phòng này trong thời gian tới.
3. Vụ việc liên quan đến khiếu nại của ông Mai Công Ích, địa chỉ: 194 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội[10]
Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Thanh tra Bộ thành lập Đoàn thanh tra xác minh việc tổ chức thi hành án của Cục THADS thành phố Hà Nội, Chi cục THADS quận Ba Đình; trách nhiệm giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng cơ quan THADS; việc tổ chức bán đấu giá tài sản liên quan đến các nội dung khiếu nại của ông Mai Công Ích. Ngày 26/6/2017, Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp đã ban hành Kết luận thanh tra số 18/KL-TTR với một số nội dung chính như sau: (1) Quá trình tổ chức thi hành án liên quan đến nhà đất tại 194 Kim Mã, Hà Nội, chấp hành viên và cơ quan THADS có liên quan còn có một số sai phạm, thiếu sót; (2) Ông Mai Công Ích, người được thi hành án trong vụ việc nêu trên có phần trách nhiệm trong quá trình thi hành án; (3) Quá trình thanh tra chưa phát hiện được việc thông đồng, dìm giá tài sản hoặc những vi phạm nghiêm trọng để hủy kết quả bán đấu giá nhà và đất đã nêu tại địa chỉ 194 Kim Mã; (4) Các khiếu nại của ông Mai Công Ích đã được người, cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.
Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp yêu cầu Cục trưởng Cục THADS thành phố Hà Nội tổ chức họp kiểm điểm, xác định trách nhiệm cá nhân, có hình thức xử lý tương xứng với những thiếu sót được nêu; xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với chấp hành viên, công chức có sai phạm trong việc tổ chức thi hành án và thực hiện một số nội dung khác; báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra về Bộ Tư pháp trước ngày 30/7/2017.
4. Về việc xử phạt người điều khiển phương tiện ô tô tham gia giao thông không mang bản chính Giấy đăng ký xe[11]
Qua công tác theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp nhận thấy có nhiều bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không mang bản chính Giấy đăng ký xe, trong đó nhiều trường hợp là ô tô đang được thế chấp tại các tổ chức tín dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. Bộ Tư pháp đã giao Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật phối hợp với Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và một số đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý.
Trên cơ sở các ý kiến phản ánh, nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu của thực tiễn, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ Tư pháp Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề  này.
 
[1] Tăng 14,3% so với cùng kỳ 2016
[2] Tăng 3,4% so với cùng kỳ 2016
[3] Tăng hơn 32% so với cùng kỳ 2016
[4] Tăng gần 11% so với cùng kỳ 2016
[5] Tăng hơn 3% so với cùng kỳ 2016
[6] Tăng hơn 7% so với cùng kỳ 2016
[7] Trong đó có 06 thủ tục trong lĩnh vực lý lịch tư pháp, 10 thủ tục trong lĩnh vực nuôi con nuôi, 03 thủ tục trong lĩnh vực thi hành án dân sự, 35 thủ tục trong lĩnh vực hộ tịch, 09 thủ tục trong lĩnh vực chứng thực, 07 thủ tục trong lĩnh vực quốc tịch, 05 thủ tục trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, 02 thủ tục trong lĩnh vực bồi thường nhà nước, 02 thủ tục trong lĩnh vực đăng lý giao dịch bảo đảm và 30 thủ tục trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp (công chứng, luật sư, tư vấn pháp luật, trọng tài thương mại, đấu giá tài sản, quản tài viên).
[8] Các báo phản ánh: Tuổi trẻ, Đài tiếng nói Việt Nam, Pháp luật TP. HCM , VnExpress, Dân trí, Người đưa tin, …
[9] Các báo phản ánh: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Kinh tế đô thị, Người đưa tin,…
[10] Các báo phản ánh: Dân trí, Nhà báo và Công luận, Vnmedia…
[11] Các báo đặt câu hỏi: Báo Thanh Niên, Báo Giao thông, Báo Pháp luật Việt Nam…