Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển, xét tuyển công chức các cơ quan thi hành án dân sự năm 2016

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; sau khi xem xét đề nghị của Hội đồng tuyển dụng công chức các cơ quan thi hành án dân sự năm 2016, Tổng cục Thi hành án dân sự thông báo:
1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi tuyển công chức các cơ quan thi hành án dân sự năm 2016 tại khu vực miền Nam gồm 299 người; tại khu vực miền Bắc gồm 173 người.
2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển kỳ xét tuyển công chức các cơ quan thi hành án dân sự gồm 77 người.
Tổng cục Thi hành án dân sự thông báo để thí sinh biết.
(Chi tiết xin xem file đính kèm)./.