Thông báo v/v thực hiện Quy chế cung cấp và cập nhật thông tin lên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời cung cấp thông tin kịp thời phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ, Trung tâm Tin học đã có Công văn số 48/TTTH-HCTH ngày 11/8/2006 yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ cử cán bộ phối hợp với Trung tâm Tin học trong việc cung cấp thông tin của đơn vị lên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

Đến nay, Trung tâm Tin học mới chỉ nhận được Công văn trả lời của một số đơn vị: Văn phòng Bộ, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Vụ Bổ trợ tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản qppl, Cục Thi hành án dân sự,Vụ Hợp tác quốc tế, Thanh tra, Vụ Hành chính Tư pháp, Vụ PL Dân sự kinh tế, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật.
Trung tâm Tin học đề nghị Thủ trưởng các đơn vị gửi danh sách cán bộ làm đầu mối cung cấp thông tin của đơn vị lên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp cho Trung tâm tin học và thực hiện nghiêm túc các Quy chế về ứng dụng, phát triển CNTT do Bộ ban hành.
Xin chân thành cảm ơn !