Thông báo mời dự sơ tuyển nhà thầu

Ban quản lý Dự án tin học hóa công chứng có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu Cung cấp thiết bị phần cứng và phần mềm công cụ cho các Phòng Công chứng năm 2006 thuộc dự án triển khai trên diện rộng tin học hóa công chứng giai đoạn III theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước có sơ tuyển, sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2006.

Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham dự sơ tuyển. Các nhà thầu có nguyện vọng tham dự sơ tuyển gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết, liên hệ tại Phòng làm việc số 607 – Nhà số 4 - Trụ sở Bộ Tư pháp 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại số 04.734.23.81, Fax số 04.843.88.64, email: toanduan@yahoo.com. Thời gian cung cấp miễn phí Hồ sơ mời sơ tuyển từ ngày 1-9-2006; hạn cuối nhận Hồ sơ dự tuyển là 16 giò 30 ngày 08 tháng 9 năm 2006.

Ban quản lý Dự án tin học hóa công chứng sẽ thông báo kết quả sơ tuyển và gửi Thư mời thầu đến nhà thầu có đủ điều kiện để tới mua Hồ sơ mời thầu.