Ban hành Quy chế cung cấp thông tin và Chế độ nhuận bút đối với tác phẩm được đăng lên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp

Ngày 17/7/2006, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1690/QĐ-BTP ban hành Chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin được đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và Quyết định số 1691/QĐ-BTP ban hành Quy chế cung cấp và cập nhật thông tin lên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

Toàn văn Quyết định 1690/QĐ-BTPQuyết định số 1691/QĐ-BTP được đăng tải tại Trang Thông tin điều hành - mục Các Quy chế làm việc