Công văn về việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

Ngày 5 tháng 6 năm 2006 Bộ Tư pháp có Công văn số 2487 /BTP-HCTP gửi các Sở Tư pháp về việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

BỘ TƯ PHÁP

______

Số:  2487 /BTP-HCTP

V/v kết hôn có yếu tố nước ngoài

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày  5  tháng  6  năm 2006                                                        Kính gửi :  Sở Tư pháp  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

         

 Trong thời gian hơn 01 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, công tác đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài có nhiều tiến bộ đáng kể, hạn chế được những  trường hợp kết hôn không lành mạnh, không phù hợp với nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây việc kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam và đàn ông Hàn Quốc tăng nhanh một cách đột biến và có nhiều diễn biến phức tạp. Qua phản ánh của các địa phương, thì đa số các trường hợp kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam và đàn ông Hàn Quốc được đăng ký kết hôn tại Hàn Quốc với thủ tục quá đơn giản, dễ dàng và hầu hết phía phụ nữ Việt Nam vắng mặt khi đăng ký kết hôn. Tình hình đó càng tạo cơ hội cho các công ty môi giới hôn nhân Hàn Quốc hoạt động mạnh mẽ và sử dụng những hình thức quảng cáo xâm phạm đến danh dự nhân phẩm của phụ nữ Việt Nam và làm ảnh hưởng đến uy tín quốc gia Việt Nam như dư luận báo chí đã phản ánh trong thời gian gần đây.

Để khắc phục tình trạng nói trên, bảo đảm việc kết hôn lành mạnh, trong khi chờ Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 68/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, Bộ Tư pháp  yêu cầu Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số việc sau:

1. Tiếp tục tăng cường các biện pháp đã được nêu trong Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

2. Đối với các trường hợp đăng ký kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam và đàn ông Hàn Quốc tại Hàn Quốc mà vắng mặt phía phụ nữ Việt Nam, khi Sở Tư pháp xem xét để công nhận việc kết hôn đó cần tiến hành một cách chặt chẽ, thận trọng. Sở Tư pháp có thể tăng cường biện pháp  phỏng vấn các bên kết hôn nhằm làm rõ tính tự nguyện, trước khi quyết định công nhận việc kết hôn đó.

3. Trên trang báo điện tử "VnExpress" ngày 3/5/2006 lấy thông tin từ báo Sài Gòn Giải phóng, thì có hiện tượng làm giả Giấy chứng nhận độc thân bán cho một số người đi du lịch nước ngoài để đăng ký kết hôn ở nước ngoài. Đề nghị  Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố  kiểm tra xác minh làm rõ vấn đề này, đồng thời chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện nghiêm túc các quy định về cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch.

           

Nơi nhận:                                                                  

- Như trên;                                                               

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Hoàng Thế Liên (để báo cáo);

- Lưu VP, Vụ HCTP.         

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

 

 

(Đã ký)

 

Trần Thất