Các mẫu phiếu, hợp đồng, văn bản về bất động sản ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04 /2006/TTLT/BTP-BTNMT

 

1.1. Các mẫu sử dụng cho Phòng Công chứng:

Hướng dẫn sử dụng các mẫu hợp đồng thực hiện quyền của người sử dụng đất dùng cho phòng công chứng
(Mẫu số 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 Và 26)

Hướng dẫn sử dụng các mẫu văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất dùng cho phòng công chứng
(Mẫu số 27, 28, 29 VÀ 30)

Mẫu số 01/PYC

Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, văn bản

Mẫu số 02/PH

Phiếu hẹn

Mẫu số 03/PYCCC

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính

Mẫu số 04/PCC

Phiếu cung cấp thông tin địa chính

Mẫu số 05/HĐCĐ

Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp   của hộ gia đình, cá nhân

Mẫu số 06/HĐCN

Hợp đồng chuyển như­ợng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 07/HĐCN

Hợp đồng chuyển nh­ượng quyền sử dụng đất

Mẫu số 08/HĐMB

Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 09/HĐMB

Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư

Mẫu số 10/HĐTA

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 11/HĐTA 

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Mẫu số 12/HĐTA

Hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 13/HĐTA

Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung c­ư

Mẫu số 14/HĐT

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 15/HĐT

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

Mẫu số 16/HĐT

Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 17/HĐT

Hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư­

Mẫu số 18/HĐTC

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 19/HĐTC

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Mẫu số 20/HĐTC

Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 21/HĐTC

Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung c­ư

Mẫu số 22/HĐGV

Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 23/HĐGV

Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Mẫu số 24/HĐGV

Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 25/HĐGV

Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

Mẫu số 26/HĐUQ

Hợp đồng uỷ quyền

Mẫu số 27/DC

Di chúc

Mẫu số 28/VBPC 

Văn bản phân chia tài sản thừa kế

Mẫu số 29/VBN

Văn bản nhận tài sản thừa kế

Mẫu số 30/VBTC

Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế

1.2. Các mẫu sử dụng cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

Hướng dẫn sử dụng các mẫu hợp đồng thực hiện quyền của người sử dụng đất dùng cho uỷ ban nhân dân cấp xã
(Mẫu số 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 và 56)

Hướng dẫn sử dụng các mẫu văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất dùng cho uỷ ban nhân dân cấp xã
(Mẫu số 57, 58, 59 và 60)

Mẫu số 31/PYC

Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản

Mẫu số 32/PH

Phiếu hẹn

Mẫu số 33/PYCCC

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính

Mẫu số 34/PCC

Phiếu cung cấp thông tin địa chính

Mẫu số 35/HĐCĐ

Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp   của hộ gia đình, cá nhân

Mẫu số 36/HĐCN

Hợp đồng chuyển như­ợng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 37/HĐCN

Hợp đồng chuyển nh­ượng quyền sử dụng đất

Mẫu số 38/HĐMB

Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 39/HĐMB

Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư

Mẫu số 40/HĐTA

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 41/HĐTA 

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Mẫu số 42/HĐTA

Hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 43/HĐTA

Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung c­ư

Mẫu số 44/HĐT   

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 45/HĐT

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

Mẫu số 46/HĐT

Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 47/HĐT

Hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư­

Mẫu số 48/HĐTC

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 49/HĐTC

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Mẫu số 50/HĐTC

Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 51/HĐTC

Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung c­ư

Mẫu số 52/HĐGV

Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 53/HĐGV

Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Mẫu số 54/HĐGV

Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

Mẫu số 55/HĐGV

Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư

Mẫu số 56/HĐUQ

Hợp đồng uỷ quyền

Mẫu số 57/DC

Di chúc

Mẫu số 58/VBPC

Văn bản phân chia tài sản thừa kế

Mẫu số 59/VBN

Văn bản nhận tài sản thừa kế

Mẫu số 60/VBTC

Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế

Mẫu số 61/SCT

Sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch

1.3. Các mẫu sử dụng cho Ban quản lý:

Mẫu số 62/PYC

Phiếu yêu cầu xác nhận hợp đồng, văn bản

Mẫu số 63/PH

Phiếu hẹn

Mẫu số 64/PYCCC

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin địa chính

Mẫu số 65/PCC

Phiếu cung cấp thông tin địa chính