Thông báo về việc chiêu sinh các lớp bồi dưỡng kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính và các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Thông báo về việc chiêu sinh các lớp bồi dưỡng kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính, các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và kỹ năng xử lý vi phạm hành chính nhằm phòng ngừa khiếu kiện và giải quyết khiếu kiện cho cán bộ, công chức.