Thông báo về việc tạm hoãn và gia hạn thời gian đăng ký tham dự các Lớp Bồi dưỡng

Thông báo về việc tạm hoãn và gia hạn thời gian đăng ký tham dự Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch (Lớp 5); Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khoá 36; Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (khoá 35, 36); Lớp Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác pháp chế (Lớp Bộ ngành, Lớp UBND-HĐND 1)


Xem chi tiết tại file đính kèm./.