Thông báo phát sóng phóng sự “Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật” trong Chương trình góc nhìn VNews - Thông tấn xã Việt Nam

Chương trình góc nhìn VNews - Thông tấn xã Việt Nam, 21:40 tối nay ngày 26/11/2022 có phát sóng phóng sự “Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật”. Chương trình được phát lại vào lúc 08: 15 sáng mai ngày 27/11/2022. Trân trọng thông báo và kính mời cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ, ngành Tư pháp, hệ thống trợ giúp pháp lý quan tâm theo dõi!