Thông báo về việc tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp bộ của Bộ Tư pháp bắt đầu thực hiện từ năm 2023

Thực hiện Quyết định số 1272/QĐ-BTP ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học cấp bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2023; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Viện Khoa học pháp lý thông báo về việc tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp bộ của Bộ Tư pháp bắt đầu thực hiện từ năm 2023 như sau:
1. Phương thức tuyển chọn, xét giao trực tiếp:
Phương thức tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp bộ của Bộ Tư pháp bắt đầu thực hiện từ năm 2023 được thực hiện theo quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 1319/QĐ-BTP ngày 01/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện theo Điều 16 Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học của Bộ Tư pháp
(1). Hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học cấp bộ bao gồm:
a) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học;
b) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học theo mẫu (PL3-ĐƠNĐK-BTP);
c) Thuyết minh nhiệm vụ khoa học theo mẫu (PL3-TMĐT/ĐA-BTP).
Mỗi nhiệm vụ khoa học cấp bộ do một cá nhân làm chủ nhiệm, có các thành viên tham gia nghiên cứu và một thành viên làm thư ký khoa học, không có đồng chủ nhiệm và phó chủ nhiệm;
d) Tóm tắt hoạt động khoa học của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học theo mẫu (PL3-LLTC-BTP);
đ) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký tham gia nghiên cứu chính nhiệm vụ khoa học, có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự theo mẫu (PL3- LLCN-BTP);
e) Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước theo mẫu (PL3-LLCG-BTP); lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài theo mẫu (PL3-LLCGNN-BTP);
g) Văn bản xác nhận về sự đồng ý của tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học theo mẫu (PL3-PHNC-BTP);
h) Văn bản chứng minh năng lực huy động vốn từ nguồn khác (đối với nhiệm vụ có yêu cầu);
i) Báo giá tài sản, trang thiết bị, nguyên vật liệu cần mua sắm để thực hiện nhiệm vụ khoa học (trong trường hợp thuyết minh nhiệm vụ khoa học có nội dung mua, thuê tài sản, trang thiết bị, nguyên vật liệu).
(2). Bộ hồ sơ phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài: tên nhiệm vụ khoa học; tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học; tên, địa chỉ của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ; danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ khoa học; danh mục tài liệu có trong hồ sơ.
(3). Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) và 08 bản sao được đóng thành từng tập theo thứ tự như trên, trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang hoặc USB (định dạng PDF và Microsoft Word, không đặt mật khẩu).
(Các biểu mẫu hồ sơ đăng ký được đăng tải trong mục Thông báo trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (moj.gov.vn) kèm theo Thông báo này).
3. Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý khoa học và Hành chính - Tổng hợp, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp (Phòng 102, nhà N6, trụ sở Bộ Tư pháp, 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội).
4. Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Phòng Quản lý khoa học và Hành chính - Tổng hợp, Viện Khoa học pháp lý. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17h00, thứ Tư, ngày 22 tháng 6 năm 2022, các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của bưu điện chậm nhất là ngày 22 tháng 6 năm 2022.
5. Danh mục nhiệm vụ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp
Danh mục nhiệm vụ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp tại Quyết định số 1272/QĐ-BTP ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học cấp bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2022 được đăng tải trong mục Thông báo trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (moj.gov.vn) kèm theo Thông báo này.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý khoa học và Hành chính - Tổng hợp, Viện Khoa học pháp lý. Điện thoại: 024. 62739756 hoặc 024.62739746.
Viện Khoa học pháp lý trân trọng thông báo./.