Lịch trực Lãnh đạo ngày Tết Dương lịch năm 2022

Thực hiện Thông báo số 4919/TB-BTP ngày 27/12/2021 của Bộ Tư pháp về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2022, Bộ Tư pháp lập danh sách Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo Văn phòng Bộ trực các ngày lễ như sau:            
 
TT Ngày, tháng Họ và tên Chức vụ Điện thoại
Lãnh đạo Bộ
01 Thứ Bảy
(Ngày 01/01/2022)
Đặng Hoàng Oanh Thứ trưởng 0982363696
02 Chủ nhật
(Ngày 02/1/2022)
Nguyễn Thanh Tịnh Thứ trưởng 0966688755
03 Thứ Hai
(Ngày 03/1/2022)
Nguyễn Khánh Ngọc Thứ trưởng 0913036027
Lãnh đạo Văn phòng
01 Thứ Bảy
(Ngày 01/01/2022)
Nguyễn Quốc Hoàn Chánh Văn phòng 0904113355
02 Chủ nhật
(Ngày 02/1/2022)
Đỗ Xuân Quý Phó Chánh Văn phòng 0936336946
03 Thứ Hai
(Ngày 03/1/2022)
Lê Tuấn Phong Phó Chánh Văn phòng 0912288050

Trên đây là Danh sách Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo Văn phòng trực Tết Dương lịch năm 2022, Bộ Tư pháp thông báo để Thủ trưởng các đơn vị biết và phối hợp thực hiện./.   
File đính kèm