Thông báo về ủy thác tư pháp về dân sự đi một số nước, bao gồm: Phi-lip-pin, Cộng hòa Áo, Latvia, Marshall Islands, Xlô-vê-ni-a, Man-ta, Ca-dắc-xtan, Bungari, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và hiệu lực của Công ước Thu thập chứng cứ với Việt Nam


Xem chi tiết tại tệp đính kèm./.