Thông báo về địa chỉ (chuyên mục) tiếp nhận phản ánh văn bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp


Ngày 12/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 236/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, Bộ Tư pháp được giao là cơ quan thường trực của Tổ công tác. Để thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã xây dựng chuyên mục “Tiếp nhận văn bản quy phạm pháp luật chồng chéo, bất cập” để tiếp nhận thông tin phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân, người dân, doanh nghiệp về văn bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển.
Chuyên mục tiếp nhận phản ánh có banner đặt tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (vị trí  trung tâm, dưới mục tin nổi bật).
Cơ quan, tổ chức, cá nhân người dân, doanh nghiệp có thông tin về quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển xin gửi về:
Thư điện tử: tocongtac236@moj.gov.vn
Điện thoại liên hệ: 024.627.39658/024.627.39655 (qua Cục Kiểm tra văn bản QPPL)
Trân trọng cảm ơn./.