Thông báo về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên; Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính; Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ theo vị trí việc làm


Xem chi tiết tại file đính kèm