Thông tin về việc rà soát, đánh giá thực trạng đầu tư; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025