Thông báo thi tuyển chức danh Phó trưởng Ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phụ trách quản lý kinh tế công đoàn

Ngày 03/9/2019, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có Thông báo số 157/TB-TLĐ về việc thi tuyển chức danh Phó trưởng Ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phụ trách quản lý kinh tế công đoàn như sau:

1. Đối tượng thi tuyển:
- Công chức, viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đã được quy hoạch chức danh Phó trưởng Ban Tài chính Tổng Liên đoàn;
- Công chức, viên chức đang công tác tại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị khác, có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh thi tuyển và đã được quy hoạch chức danh tương đương hoặc cao hơn với chức danh thi tuyển.
2. Tiêu chuẩn:
2.1. Tiêu chuẩn chung, bao gồm:
* Về chính trị, tư tưởng
- Trung thành với lợi ích của Đảng, của Quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng.
- Lập trưởng, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong bất cứ tình huống nào, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến phpas và pháp luật của Nhà nước. Có tinh thần yêu nước, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, đoàn viên công đoàn, người lao động và tổ chức Công đoàn lên trên lợi ích các nhân.
- Yên tâm công tác, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
* Về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật
- Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
- Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp. Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, Điều lệ, quy định của tổ chức Công đoàn.
- Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và bao che cho tham nhũng; công bằng, chính trực, trọng dụng người tài. Bản thân hoặc vợ (chồng), con không vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng tới uy tín của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và uy tín của tổ chức Công đoàn.
* Về năng lực, uy tín và kinh nghiệm
- Có tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, năng động, sáng tạo; có uy tín và khả năng đoàn kết, tập hợp quần chúng; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.
- Có năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, quy định của tổ chức Công đoàn ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công.
- Có kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý; gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; được cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động tin tưởng, tín nhiệm.
* Trong độ tuổi công tác theo quy định, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ
2.2. Ngoài các tiêu chuẩn chung quy định tại mục 2.1, người dự thi cần phải có những tiêu chuẩn sau đây:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính - kế toán, kinh tế trở lên;
- Có trình độ lý luận chính trị cao cấp;
- Đã công tác trong lĩnh vực tài chính, kinh tế;
- Có kiến thức và kinh nghiệm về quản lý kinh tế, quản lý tài sản.
3. Hình thức, nội dung thi tuyển
3.1. Hình thức thi tuyển:
- Thi viết;
- Xây dựng và bảo vệ đề án;
- Trả lời câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.
3.2. Nội dung thi tuyển:
- Nội dung thi viết: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển;
- Nội dung thi trình bày Đề án gồm: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh thi tuyển và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, ban, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.
4. Hồ sơ đăng ký dự thi: Xem tại Thông báo số 157/TB-TLĐ ngày 03/9/2019 gửi kèm theo.
5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và thi tuyển:
5.1. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Trước 17h ngày 13/9/2019;
- Địa điểm tiếp nhận: Phòng Cán bộ, Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tầng 8 trụ sở Tổng Liên đoàn, số 65 Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.38224471.
- Trường hợp thí sinh không trực tiếp đến được thì gửi hồ sơ theo đường bưu điện theo địa chỉ: Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tầng 8 trụ sở Tổng Liên đoàn, số 65 Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
 5.2. Thời gian, địa điểm thi tuyển:
- Thời gian: Tháng 9-10/2019 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau);
- Địa điểm: Tại trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phổ biến rộng rãi thông tin nêu trên đến toàn thể công chức tại đơn vị./.