Giấy triệu tập lớp bồi dưỡng, tập huấn các quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, đấu thầu cho các Chủ đầu tư dự án thuộc Bộ Tư pháp


Xem chi tiết tại file đính kèm
 
File đính kèm