Thông báo triệu tập thí sinh dự thi, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển viên chức của Viện Khoa học pháp lý năm 2019


Xem chi tiết tại file đính kèm