Thông báo kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2020 của Bộ Tư pháp


Xem chi tiết tại file đính kèm