Giấy Triệu tập Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp Khóa II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (mở rộng)


Xem chi tiết tại file đính kèm
 
File đính kèm