Bộ Tư pháp lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp đề nghị xét tặng Huân chương và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”

Căn cứ khoản 10 Điều 45 Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định việc lấy ý kiến Nhân dân trên các phương tiện truyền thông của Bộ đối với các trường hợp đề nghị xét tặng Huân chương và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, Bộ Tư pháp đăng tải danh sách của các tập thể, cá nhân trong ngành Tư pháp được đề nghị xét tặng Huân chương và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” trình năm 2019 để toàn thể nhân dân biết và cho ý kiến bình xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách.
Mọi ý kiến phản hồi đề nghị gửi về Bộ Tư pháp, qua Vụ Thi đua - Khen thưởng (Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tư pháp), địa chỉ: số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi đăng tải thông tin.
Chi tiết xem tại file đính kèm./.

File đính kèm