Thông báo kết quả kiểm tra tập sự trợ giúp pháp lý năm 2019

Xem chi tiết tại file đính kèm.
File đính kèm