Kế hoạch tổ chức Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 (mở rộng)

 
Xem chi tiết tại file đính kèm