Thông báo mời chào hàng cạnh tranh ( Đã hết hạn 01/01/2010 )

Thông báo tuyển dụng công chức ( Đã hết hạn 28/11/2006 )

Thông báo mời thầu lần 2 ( Đã hết hạn 14/09/2006 )

Thông báo mời dự sơ tuyển nhà thầu ( Đã hết hạn 01/09/2006 )