Chương trình hỗ trợ pháp lý bộ ngành địa phương

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁP LUẬT VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2019 TẠI TỈNH AN GIANG

Được sự hỗ trợ của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp 585 - Bộ Tư pháp, thực hiện Quyết định số 1442/QĐ-585 ngày 27/6/2019 của Trưởng ban Quản lý Chương trình 585 về việc chọn Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực tham gia thực hiện hoạt động tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019, hợp đồng giao việc số 59/BTP - 585 ngày 27/6/2019 giữa Ban Quản lý Chương trình 585 và Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực về việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp chuyên đề: "Pháp luật về giao kết hợp đồng, giải quyết tranh chấp hợp đồng và những vấn đề cần lưu ý"

SỞ TƯ PHÁP TỈNH YÊN BÁI TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHO CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Ngày 08/10/2019 Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tăng cường năng lực và hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho các cơ quan, tổ chức và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Lớp bồi dưỡng được thực hiện với sự hỗ trợ kinh phí của Chương trình 585.

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ HỖ TRỢ PHÁP LUẬT, CỤC CÔNG TÁC PHÍA NAM TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHO CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP

Trên cơ sở nguồn kinh phí hỗ trợ của Chương trình 585, ngày 30/9/2019, Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật (Trung tâm) Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng đại diện Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh (Văn phòng đại diện) tổ chức lớp bồi dưỡng tăng cường năng lực cho cán bộ thực hiện chức năng và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 tại tỉnh Tiền Giang.

SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2019

Thực hiện Quyết định số 1427/QĐ-585 ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020, Bộ Tư pháp về việc chọn Sở Tư pháp tỉnh An Giang tham gia thực hiện hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp năm 2019 và Hợp đồng số 52/BTP-585 ngày 25 tháng 6 năm 2019 ký giữa Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 - 2020 và Sở Tư pháp tỉnh An Giang về tổ chức hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp năm 2019 với chuyên đề: “Những nội dung về hợp đồng lao động, giải quyết tranh chấp lao động doanh nghiệp cần lưu ý”

SỞ TƯ PHÁP TỈNH LẠNG SƠN TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Quyết định số 1486/QĐ-585 ngày 01/7/2019 của Ban quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 Bộ Tư pháp về việc chọn Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tham gia thực hiện hoạt động tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019, ngày 21/9/2019 vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lớp bồi dưỡng tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 với chuyên đề: "Triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định; Những quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp; những quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp"