Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu
636/QĐ- HĐTVTĐ 08/04/2016 Quyết định Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
862/QĐ-HĐTVTĐ 06/05/2015 Quyết định Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
17/06/2015 Công văn hướng dẫn giải quyết vướng mắc về cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
1164/BTC 13/04/2015 Công văn Ban tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” của Trung ương Công văn trả lời một số vướng mắc của Ban Tổ chức cuộc thi các tỉnh, thành phố về cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
851 /QĐ-BTC 05/05/2015 Quyết định Ban tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” của Trung ương Quyết định ban hành Quy chế chấm bài dự thi cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
850 /QĐ-BTC 05/05/2015 Quyết định Ban tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” của Trung ương Quyết định về việc công bố đáp án cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
794 /BTC 17/03/2015 Công văn Ban tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” của Trung ương Công văn gửi Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp truyền thông về Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
794/BTC 17/03/2015 Công văn Ban tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” của Trung ương Công văn gửi Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp truyền thông về Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013”
794 /BTC 17/03/2015 Công văn Ban tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” của Trung ương Công văn phối hợp định hướng thông tin để tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”
745/BTP-PBGDPL 13/03/2015 Công văn Bộ Tư pháp Báo cáo nhanh tình hình triển khai cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
506 /QĐ-BTC 19/03/2015 Quyết định Ban tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” của Trung ương Quyết định về việc thành lập Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Giám khảo cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
58/BTP-PBGDPL 09/01/2015 Công văn Bộ Tư pháp Công văn đôn đốc thực hiện cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
4570/TL - BTC 04/11/2014 Thể lệ Bộ Tư pháp Thể lệ cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
2884 /QĐ-BTP 28/10/2014 Quyết định Bộ Tư pháp Về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 và phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
2159 /QĐ-BTP 22/09/2014 Quyết định Bộ Tư pháp Thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi viết