Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu
2768 /QĐ-BTP 20/10/2014 Quyết định Bộ Tư pháp Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2157/QĐ-BTP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
2883 /QĐ-BTP 28/10/2014 Quyết định Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp tổ chức Ngày Pháp luật
87/QĐ-BCĐTKHP1992 21/10/2011 Quyết định Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 Về việc thành lập Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992
4170/QĐ-TGVTKHP1992 31/10/2011 Quyết định Bộ Tư pháp Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992
1694/QĐ-TTg 28/09/2011 Quyết định Chính phủ Ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992
1695/QĐ-TTg 28/09/2011 Quyết định Chính phủ Thành lập Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992
89/QĐ-BCĐTKHP1992 21/10/2011 Quyết định Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 Ban hành Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992
264/TB-VPCP 27/10/2011 Thông báo Văn phòng Chính phủ Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992
4169/QĐ-BTP 31/10/2011 Quyết định Bộ Tư pháp Về việc thành lập Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp
4192/QĐ-TGVTKHP1992 03/11/2011 Quyết định Bộ Tư pháp Về việc thành lập các Nhóm của Tổ giúp việc của Bộ Tư pháp
416/QĐ-BTP 24/02/2014 Quyết định Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2157/QĐ-BTP 22/09/2014 Quyết định Bộ Tư pháp Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
84/QĐ-BTP 17/01/2013 Quyết định Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp về việc tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
251/QĐ-TTg 13/02/2014 Quyết định Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
136/QĐ-TTg 11/01/2013 Quyết định Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992