Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu
7009/BCĐTKTHHP1992 11/11/2011 Công văn Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 Công văn đề nghị báo cáo nhanh tình hình triển khai tổng kết thi hành Hiến pháp
86/BCĐTKHP1992 21/10/2011 Công văn Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 Về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổng kết thi hành Hiến pháp
05/KH-UBDTSĐHP 23/08/2011 Kế hoạch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992
90/QĐ-BCĐTKHP1992 24/10/2011 Quyết định Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992
06/2011/QH13 06/08/2011 Nghị quyết Quốc hội Về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
88/QĐ-BCĐTKHP1992 21/10/2011 Quyết định Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chính phủ tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992