Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

24/08/2021
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp gửi các thế hệ công chức, người lao động đã và đang công tác tại Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Vụ (24/8/1991 – 24/8/2021).
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế (24/8/1991 - 24/8/2021), thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi xin gửi tới các thế hệ công chức, người lao động đã và đang công tác tại Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Các đồng chí thân mến!
Quá trình xây dựng và phát triển trong 30 năm qua của Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện đường lối Đổi mới toàn diện đất nước, xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong 30 năm qua, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế đã làm tốt chức năng tham mưu, giúp Bộ, ngành Tư pháp trong công tác xây dựng pháp luật dân sự - kinh tế, quản lý nhà nước về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, đóng góp quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Với những kết quả nổi bật đạt được, tập thể Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế và một số cá nhân đã, đang công tác tại Vụ vinh dự được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước; nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (lần thứ hai).
Thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, tôi biểu dương, ghi nhận và trân trọng những thành tích mà các thế hệ công chức, người lao động của Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế đã đạt được.
Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra một trong những nhiệm vụ trọng tâm là: “… xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập…” đặt Bộ, ngành Tư pháp trước nhiều cơ hội và cả những thử thách mới, trong đó có vai trò, trách nhiệm rất lớn của Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế. Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ tin tưởng rằng, với truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển, tập thể công chức, người lao động Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế sẽ tiếp tục đoàn kết, chia sẻ, năng động, sáng tạo hơn nữa, đạt được nhiều thành tích mới trong công cuộc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đảm bảo sự vận hành thống suốt của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.
Kính chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thành công!
 
 
Thân ái,


Lê Thành Long
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp