Vụ Thi đua - Khen thưởng

06/07/2017

Theo quy định tại Quyết định số 826 /QĐ-BTP ngày 24 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Thi đua - Khen thưởng có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức như sau:

 I. Chức năng
 Vụ Thi đua - Khen thưởng (sau đây gọi là Vụ) là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp theo quy định của pháp luật.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
 Vụ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:
1. Xây dựng, trình Bộ trưởng kế hoạch công tác dài hạn, 5 năm, hàng năm của Vụ; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm của ngành Tư pháp.
2. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ trưởng ban hành để thể chế hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng phù hợp với đặc điểm, điều kiện của ngành Tư pháp; tham gia xây dựng, góp ý chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án, văn bản pháp luật theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và yêu cầu phối hợp của các cơ quan, đơn vị.
3. Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng; theo dõi, tổng hợp tình hình kết quả thực hiện, sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; hướng dẫn, phổ biến tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua.
4. Xây dựng, trình Bộ trưởng hệ thống tiêu chí thi đua, đánh giá xếp hạng các cơ quan, đơn vị Bộ, ngành Tư pháp và tổ chức thực hiện.
5. Rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.
6. Tham mưu giúp Bộ trưởng phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng theo quy định của pháp luật.
7. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định;
8. Là cơ quan làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Hội đồng Sáng kiến ngành Tư pháp.
9. Giúp Bộ trưởng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn là thành viên của Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương.
10. Tham gia tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.
11. Quản lý, sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp theo quy định của pháp luật.
12. Quản lý, khai thác, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, công văn giấy tờ, tổng hợp số liệu, kết quả thi đua, khen thưởng và thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định; quản lý, cập nhật dữ liệu phần mềm về công tác thi đua, khen thưởng; duy trì, phát triển Trang thông tin Thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp.
13. Thực hiện hợp tác quốc tế về công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, ngành Tư pháp theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.
14. Thực hiện kiểm tra, tham gia thanh tra và giải quyết các khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ; phát hiện và kiến nghị xử lý các tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng.
15. Tổ chức hoặc tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tư pháp.
16. Quản lý công chức, tài sản được giao và thực hiện các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức của Vụ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Tư pháp.
 17. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng giao.
 III. Cơ cấu tổ chức, biên chế
1. Cơ cấu tổ chức của Vụ gồm có Lãnh đạo Vụ và công chức chuyên môn nghiệp vụ.
Lãnh đạo Vụ gồm có Vụ trưởng và không quá 03 (ba) Phó Vụ trưởng.
Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ.
Các Phó Vụ trưởng giúp Vụ trưởng quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Vụ; được Vụ trưởng phân công trực tiếp quản lý, chỉ đạo một số lĩnh vực,  nhiệm vụ công tác; chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.
2. Biên chế công chức của Vụ thuộc biên chế công chức của Bộ Tư pháp, do Bộ trưởng quyết định phân bổ trên cơ sở đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng.
- Địa chỉ: 60 Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội
- Điện thoại: 04.62739565
- Fax: 04.62739561
- Thư điện tử: thiduakhenthuong@moj.gov.vn



​​