Quy định về thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng

19/04/2017
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.
Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, sử dụng dữ liệu từ trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng để kiểm soát tải trọng xe.
Quyết định quy định cụ thể về nguyên tắc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng. Theo đó:
Việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng không được làm tăng mức thu so với các hình thức thu hiện hành.
Bảo đảm quyền thụ hưởng giá dịch vụ sử dụng đường bộ của các nhà đầu tư theo dự án đã được phê duyệt hoặc hợp đồng dự án đã được ký kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng, trừ trường hợp cung cấp thông tin theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Bảo đảm việc tích hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời để phục vụ các mục tiêu quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.
Bảo đảm tính minh bạch của công tác thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.
Bảo đảm yêu cầu về kết nối liên thông giữa các hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.