Bắc Kạn: Tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ

16/03/2017
Bắc Kạn: Tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ
Vừa qua, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đồng chí Trần Đăng Khoa - Phó giám đốc Sở khai mạc và chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt, triển khai Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; quán triệt Kế hoạch truyền thông về trợ giúp pháp lý tại cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2017 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước; giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành; khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã.
Theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện triển khai Quyết định 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa  bàn tỉnh có hiệu quả, UBND tỉnh đã đề ra những nội dung cần thực hiện như: Tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ kinh phí thực hiện vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp; tăng cường năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý; thiết lập và duy trì đường dây nóng về trợ giúp pháp lý; truyền thông về trợ giúp pháp lý tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn như xây dựng chuyên trang, chuyên mục bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc trên Đài Truyền thanh xã tại địa phương nghèo; tổ chức các đợt truyền thông về TGPL ở cơ sở, đồng thời quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó tỉnh yêu cầu các hoạt động thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phải đảm bảo đúng đối tượng, địa bàn, triển khai phải đồng bộ, toàn diện, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, không trùng lắp với các hoạt động khác, đồng thời thực hiện đúng các hoạt động hỗ trợ, định mức theo quy định
Sau khi được nghe quán triệt các nội dung tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã có những trao đổi thảo luận về những thuận lợi cũng như khó khăn khi thực hiện một số nội dung theo Quyết định 32/2016/TTg của Thủ tướng chính phủ tại địa phương mình, như khó khăn về hoạt động xây dựng chuyên trang, chuyên mục bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc phát trên Đài Truyền thanh xã…
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Giám đốc Sở đã ghi nhận những ý kiến trao đổi thảo luận của các đại biểu, qua đó đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tiếp thu, quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật của Trung ương và của tỉnh về đổi mới công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương mình, từng bước đưa công tác trợ giúp pháp lý phát triển theo đúng chủ trương đổi mới, góp phần tạo điều kiện để đối tượng được trợ giúp pháp lý hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý với chất lượng ngày càng tốt hơn./.
HOÀNG THÊU