Hà Nam: Ký kết Quy chế phối hợp công tác quản lý luật sư

11/03/2017
Hà Nam: Ký kết Quy chế phối hợp công tác quản lý luật sư
Vừa qua tại Sở Tư pháp Hà Nam, Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư Hà Nam đã tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác quản lý luật sư, hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Hà Nam và Quy chế phối hợp về hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) của luật sư.
Tham dự Hội nghị ký kết, về phía Sở Tư pháp có đồng chí Đào Đình Tùng - Phó Giám đốc Sở và các phòng, trung tâm có liên quan thuộc Sở; về phía Đoàn luật sư tỉnh có đồng chí Nguyễn Huỳnh Long - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư và các thành viên Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư
Quy chế phối hợp công tác quản lý luật sư và hoạt động hành nghề luật sư giữa Sở Tư pháp và Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh gồm 3 chương, 8 Điều tập trung phối hợp trong việc đăng ký tập sự hành nghề luật sư; cấp chứng chỉ hành nghề luật sư; cấp đăng ký hoạt động; thay đổi nội dung đăng ký hoạt động; tạm ngừng hoạt động; thu hồi giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; công tác đào tạo, bồi dưỡng luật sư… Qua đó, tăng cường sự kết hợp giữa công tác quản lý nhà nước với phát huy vai trò tự quản của Đoàn luật sư trong tổ chức và hoạt động hành nghề luật sư đồng thời tạo ra sự thống nhất đồng bộ trong việc thực hiện Luật Luật sư và các văn bản pháp luật khác có liên quan nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao đối với dịch vụ pháp lý của luật sư và phục vụ đắc lực cho công cuộc cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.
Quy chế phối hợp về TGPL của luật sư giữa Sở Tư pháp và Đoàn luật sư tỉnh Hà Nam gồm 3 chương, 14 Điều trong đó tập trung vào một số nội dung như: Phối hợp trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, các văn bản liên quan đến hoạt động TGPL của luật sư; Phối hợp trong việc giới thiệu và thực hiện TGPL ý; Phối hợp trong việc giới thiệu và lựa chọn luật sư tham gia thực hiện TGPL, đánh giá chất lượng vụ việc TGPL; Phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông về hoạt động TGPL; Phối hợp trong việc bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ TGPL; Phối hợp trong việc khen thưởng, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu tại, tố cáo về hoạt động TGPL của luật sư. Ngoài ra, Quy chế đã xác định cụ thể đơn vị đầu mối phối hợp thực hiện Quy chế; trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế; sơ kết việc thực hiện Quy chế… Việc ban hành Quy chế phối hợp về TGPL của luật sư nhằm cung cấp dịch vụ TGPL kịp thời, bảo đảm chất lượng cho người được TGPL./.
                                                                                                Mai Sáng