Chi bộ Vụ Pháp luật quốc tế họp thường kỳ tháng 7/2018

11/07/2018
Chi bộ Vụ Pháp luật quốc tế họp thường kỳ tháng 7/2018

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018, ngày 09/7/2018 tại trụ sở Bộ Tư pháp, Chi bộ Vụ Pháp luật quốc tế đã tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 7 năm 2018. Cuộc họp có sự tham dự của 20/21 đảng viên của Chi bộ, đặc biệt có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Tại cuộc họp, theo yêu cầu của Đảng ủy Bộ Tư pháp, các đảng viên trong Chi bộ đã được quán triệt các văn bản của Đảng, trong đó tập trung vào các nghị quyết của Hội nghị lần thứ bảy ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm:
- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;
- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; và
- Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
Bên cạnh việc quán triệt tới toàn thể đảng viên của Chi bộ các Nghị quyết của Đảng, Chi bộ Vụ Pháp luật quốc tế cũng tiến hành xem xét, ra nghị quyết về việc đề nghị Đảng ủy Bộ Tư pháp kết nạp hai quần chúng là Đoàn Thanh Huyền và Nguyễn Minh Cương vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngoài ra, cũng tại cuộc họp, Chi bộ Vụ Pháp luật luật quốc tế cũng kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trong tháng 6/2018 và việc triển khai công tác Đảng tháng 7/2018. Đặc biệt, Chi bộ Vụ Pháp luật luật quốc tế tiếp tục định hướng việc thực hiện nhiệm vụ của Vụ, các đoàn thể trong bối cảnh toàn thể công chức, đảng viên thi đua lập thành tích chào mừng 15 năm Ngày thành lập Vụ Pháp luật quốc tế.
Chi bộ Vụ Pháp luật quốc tế