Góp ý kiến dự thảo Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam

06/09/2018
Triển khai thực hiện Quyết định số 132/QĐ-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, ngày 22/8/2018, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 3126/BTP-BTTP gửi Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Hội công chứng viên tổ chức thực hiện một số công việc tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất (sau đây gọi tắt là Đại hội) để thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam.
Ngày 04/9/2018, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc đã ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội. Để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội, Ban vận động thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam đề nghị Sở Tư pháp chủ trì (nơi có Hội công chứng viên thì Hội công chứng viên chủ trì) thực hiện một số công việc sau đây:
1. Tiến hành bầu hoặc cử đại biểu tham dự Đại hội theo Hướng dẫn bầu/cử đại biểu được gửi kèm theo Công văn này.
2. Tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến dự thảo Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, tập trung vào một số nội dung sau đây:
          - Nhiệm kỳ của Hiệp hội;
          - Cơ cấu, số lượng Ủy viên Hội đồng công chứng viên toàn quốc, Ủy viên Ban thường vụ Hiệp hội;
          - Tiêu chuẩn của Ủy viên Hội đồng công chứng viên toàn quốc, Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hiệp hội;
          - Các nội dung khác của Điều lệ.
Kết quả bầu/cử đại biểu tham dự Đại hội và văn bản góp ý dự thảo Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt nam gửi về Ban vận động thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam theo địa chỉ: Phòng công chứng số 1 thành phố Hà Nội, số 310 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội trước ngày 30/9/2018.
          (Xin gửi kèm theo Công văn này Hướng dẫn bầu/cử đại biểu tham dự Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất. Đối với Dự thảo Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, mục lấy ý kiến văn bản quy phạm pháp luật, phần dự thảo đang lấy ý kiến).