Công văn gửi Bản tổng hợp tiếp nhận và trả lời kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương

04/09/2018
Trên cơ sở tổng hợp kiến nghị của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2018, Hội nghị giao ban công tác tư pháp khu vực phía Nam và các chuyến công tác của Bộ trưởng trong tháng 7 năm 2018, Bộ Tư pháp đã hoàn thiện Bản tổng hợp tiếp  nhận và trả lời các kiến nghị nói trên và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp/Mục chỉ đạo điều hành.
 
Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc nghiên cứu và tiếp thu những giải đáp của Bộ Tư pháp tại Bản tổng hợp tiếp nhận và trả lời kiến nghị để thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ công tác tư pháp trong thời gian tới.
Bộ Tư pháp xin trân trọng thông báo./.